head

download PDF printversie  nr 58  april 2020 FB   NIG 


01
Van de redactie

God, u die ons uitdaagt, die ons
verontrust,
help ons de voet dwars te zetten
alles dat dood en verderft zaait
in ons leven, in onze gemeenschap,
in onze wereld.
Dat we nooit het zicht verliezen
op de kans tot verandering,
dat we steeds opnieuw verrast worden
door mensen die geloven in elkaar.

Een Grieshog in tijden van het corona-virus. Dit medium is een van de weinige dingen die nu ‘normaal’ kan doorgaan. Een gemeenschap die de ontmoeting en het met elkaar vieren zo belangrijk vindt, moet nu allerlei alternatieven zien te vinden.

De leden van de Regiogroep Zuid hebben elkaar per e-mail de vraag gesteld “hoe we gaan". Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden via de digitale snelweg. Elke groep zal dat op een andere manier invullen, als het contact met elkaar maar niet verloren gaat.

Vanwege het coronavirus is het Schoorlweekend eind mei afgelast en is de viering van Columba's Day zeer onzeker geworden. De heropening van de Abbey op Iona is uitgesteld. Allemaal vervelend, maar er komen zeker tijden waarin het allemaal weer wel gevierd kan worden.

Houd contact als (regio)groep en probeer gezond te blijven!

In werk en kerk - God is met ons
Verzameld en verspreid – God is met ons
Nu en altijd – God is met ons.
Jan Maasen en Willie Verhoef
P.S. In de volgende Grieshog zal aandacht besteed worden aan het plotseling overlijden van Peter MacDonald op 12 februari 2020. Hij was Leader van de Iona Community van 2009 tot 2017. Hij is slechts 61 jaar geworden. Op 3 maart vonden de uitvaart en de herdenkingsdienst plaats met prachtige herinneringen van John Bell, zijn vrouw Lesley Orr en hun twee zonen, Callum en Lorn. Enige verhalen zijn nog na te lezen.


01
Ionaweekend in Schoorl gaat niet door

Het dagelijks bestuur van de Ionagroep Nederland heeft besloten dat het niet verantwoord is om met Hemelvaart het Ionaweekend in Dopersduin in Schoorl door te laten gaan. Door de coronacrisis is er nog veel onduidelijkheid over wat er dan wel en niet mag met betrekking tot groepsbijeenkomsten.

Lees verder . . .


02
Een cirkel als teken
van verbondenheid

Het is 20.00 uur op zondag 22 maart 2020. Het tijdstip waarop we als regiogroep Utrechtse Heuvelrug bij elkaar zouden zijn in de kerk voor onze vesper als afsluiting van onze tweemaandelijkse bijeenkomst. ‘Zouden’, want we zijn allemaal thuis in verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees verder . . .


03
Anders dan anders, vrijwilliger op Iona in 2020

Vorig jaar heeft Iona Communitylid Bungie (Mitchel Bunting) bij twee gelegenheden kort iets verteld over een onderzoek dat hij in het kader van een studie theologie heeft gedaan naar het (natuur)wetenschappelijk taalgebruik door George MacLeod, de oprichter van de Iona Community. Belangstellenden konden ook een beknopte samenvatting krijgen. Die publiceren we hier in vertaling, zodat ook lezers van de Grieshog kennis kunnen nemen van dit aspect van het gedachtegoed van George MacLeod. En de Wilde Gans duikt ook nog even op.

Lees verder . . .


04
Gebedskalender 2020

Het is weer tijd om een nieuwe Gebedskalender voor de Ionagroep Nederland uit te geven.

In de traditie van de Iona Community bidden we voor elkaar volgens een gebedslijst, het Prayerbook. In Nederland noemen we het de Gebedskalender. Deze wordt elke twee jaar vernieuwd. Met name de leden en geassocieerde leden van de Iona Community verbinden zich aan deze gebedstraditie, maar het is een mooie uitnodiging aan de vrienden en belangstellenden van de Iona Community en de Ionagroep Nederland om hier ook aan mee te doen.

Lees verder . . .


05
Gather us in

Verschillende ontmoetingen met de leden van de Iona Community begonnen de afgelopen jaren met dit lied van Marty Haugen, ‘Gather us in’. Het heeft een melodie en tekst die je niet gauw vergeet, ook door de overgave waarmee de members het zongen! Tenminste zo verging het mij. Het blijkt in Church Hymnary 4 te staan, het paarse liedboek van de Church of Scotland (Lied 623). Wie het lied wil beluisteren vindt het op 'Youtube'. Begin dit jaar heeft Andries Govaart het vertaald.

Lees verder . . .


06
In Memoriam Graham Maule
(1958-2019)

Op 15 januari 2020 stuurden John Bell, Gail Ullrich en Jo Love, de overgebleven leden van de Wild Goose Resource Group, het volgende bericht:

“Lieve vrienden, Gedurende de laatste paar weken, zowel voor als na het overlijden van Graham, hebben we veel berichten van medeleven, bemoediging en steun gekregen, te veel om ieder afzonderlijk te antwoorden, al zouden we dat nog zo graag willen.

Lees verder . . .


07
Ter nagedachtenis aan Marijke de Bruijne

Wanneer ik op vrijdag 3 april mijn krant opensla lees ik dat Marijke de Bruijne is overleden. Ik ken haar vooral van haar liedteksten. Zij had zich sterk gemaakt voor emancipatie en liederen door vrouwen. Samen met andere vrouwen gaf zij de bundel Eva’s lied – 99 liederen voor vrouwen (Kampen 1984) uit. Ze droeg bij aan een proces van bewustwording en vernieuwing met als doel dat de kerk ‘héél is: een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid heerst en waarin ieder tot haar recht komt en haar stem kan laten horen’.

Lees verder . . .


08
Gebeden voor Columba’s Dag

Of wij op Columba’s Dag (9 juni) bij elkaar kunnen komen, is op dit moment nog volstrekt onbekend. Houd daarvoor de website en de Facebook[pagina in de gaten. De redactie ontving bijgaand gebed van Gerard van der Brug. De eerste helft is een bestaand gebed in de Iona Community traditie. Hij heeft het tweede deel indertijd toegevoegd ter gelegenheid van Columba's dag in Zutphen in 2017.

Lees verder . . .


09
IONA Pelgrimsreis,
najaar 2020
Wie wil er mee?

Beste Iona vrienden en vriendinnen, wie van jullie wil in het najaar van dit jaar met ons mee om gedurende een week een pelgrimage te maken naar Iona? Vorig jaar september werd ik lid van de Iona- groep Zutphen. Al snel had ik het verlangen om een pelgrimage te maken naar Iona. Behalve dat ik dit voorjaar alleen een fietstocht naar Iona ga maken, heb ik ook de wens om in het najaar per auto Iona te bezoeken. In mijn auto wil ik graag drie anderen de gelegenheid geven mee te reizen.

Lees verder . . .


De Grieshog is een uitgave van de
Ionagroep Nederland: www.ionagroep.nl
Redactie: Jan Maasen en Willie Verhoef

Het volgende nummer verschijnt in juni 2020. Bijdragen graag voor 1 juni aan: redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis.
Een vrijwillige bijdrage is welkom op NL44 INGB 0009 3505 13
ten name van "Ionagroep Nederland" in Amersfoort.

Grieshog archief