Suggesties voor regiogroepen

Het hart van de Ionagroep Nederland klopt in de regiogroepen.
Begin 2019 zijn 9 regiogroepen actief.

Regiogroepen bieden mensen die geïnteresseerd zijn in Iona en de Iona Community de gelegenheid om elkaar met een zekere regelmaat te ontmoeten en hun engagement te verdiepen.
Het lidmaatschap van een regiogroep staat open voor iedereen. Sommige leden hebben een formele band met de Iona Community als Member, Associate of Friend. Anderen zijn wel eens op Iona geweest, individueel of via een gemeentereis. Weer anderen hebben hiermee kennis gemaakt via liederen, Iona-diensten of boeken over Keltische spiritualiteit. De enige eis die we aan leden van een regiogroep stellen is, dat zij lid worden van de Ionagroep Nederland. Daarvoor ontvangen ze de nieuwsbrief de Grieshog, een belangrijk communicatiemiddel voor leden van regiogroepen.

Kenmerken van een regiogroep

Hoe verschillend de regiogroepen ook zijn, langzamerhand tekent zich een bepaald gemeenschappelijk patroon af:

 • Regiogroepen bestaan uit zes tot dertien mensen. Een kleinere groep is te kwetsbaar, een grotere groep past niet meer in een huiskamer en de onderlinge communicatie wordt te onpersoonlijk.
 • De groepen komen een keer in de vier tot zes weken bijeen. Groepen beginnen meestal met een lagere frequentie (vier tot vijf keer per jaar), maar besluiten na verloop van tijd vaker bijeen te komen. Een hogere frequentie vraagt meer tijdsinvestering. Het heeft als voordeel dat als je een bijeenkomst onverhoopt moet missen het niet zo lang duurt eer je elkaar weer ziet.
 • Een belangrijk principe is, dat je je tenminste voor één seizoen verbindt aan de groep, b.v. van september tot september. Dat kan vlindergedrag voorkomen en is voor de groepsontwikkeling van belang. Soms willen mensen graag lid zijn van een regiogroep, maar verhinderen andere verplichtingen (baan, gezin, vrijwilligerswerk) regelmatige deelname. De ervaring leert dat de vraag naar vernieuwing van het lidmaatschap voor een volgend seizoen, mensen helpt een besluit te nemen: stoppen, soms met pijn in het hart, of de eigen agenda anders inrichten. Door geregeld afwezig te zijn, dupeer je niet alleen jezelf, maar ook de andere leden van de regiogroep.
 • De bijeenkomsten hebben meestal een mix van een inhoudelijk gesprek, een rondje persoonlijk nieuws, samen vieren en zingen, en samen eten.
 • De groepen komen bij toerbeurt bijeen bij iemand thuis. De gezamenlijke maaltijd kan op verschillende manieren georganiseerd worden. In een van de groepen zorgt de gastvrouw of –heer voor soep en brood en brengen de andere leden een salade of toetje mee. In een andere groep kookt de gastvrouw/-heer voor alle leden en worden de kosten hoofdelijk omgeslagen.
 • Groepen spreken zelf af, op welke dag zij bijeenkomen. De meeste groepen komen op zaterdag- of zondagmiddag bijeen van 14.30 (of 16.00 uur) tot na het eten (19.30 uur). Maar als mensen wat dichter bij elkaar wonen, kan een woensdag- of vrijdagavond ook heel geschikt zijn.
 • De inhoudelijke besprekingen worden bij toerbeurt door een van de leden voorbereid.
 • In overleg met degene die het gesprek heeft voorbereid, stuurt de gastvrouw/-heer een uitnodiging naar de leden van de regiogroep met de routebeschrijving en soms wat huiswerk ter voorbereiding van het gesprek.
 • Enige groepen hebben de gewoonte om het eind van het seizoen af te sluiten met een picknick, wandeling of ander gezamenlijk uitje. Daarvoor kunnen ook de partners en kinderen die geen lid zijn van de regiogroep worden uitgenodigd.

Inhoud van de gesprekken

Als bronnen voor de inhoudelijke gesprekken fungeren:
 • de vijf leefregels van de Iona Community (dagelijks gebed en bijbellezing; hoe ga je om met je tijd; hoe ga je om met je geld; inzet voor gerechtigheid en vrede; en elkaar regelmatig ontmoeten). Een gezamenlijke lezing en bespreking van het boekje van Kathy Galloway, 'Regel-maat', biedt daarvoor een goede ingang.
 • hoofdstukken uit 'In de traditie van Iona'
  of de 'Draden van  Keltisch christendom'(van Peter Millar)
 • boeken over Keltische spiritualiteit, zoals Ian Bradley, Keltische spiritualiteit. In het voorjaar van 2013 verschijnt een boek van Roel Bosch over Keltische spiritualiteit als vrucht van zijn studieverlof.
 • andere Iona Community-gerelateerde thema’s als pelgrimage, milieu (ecologische voetafdruk, CO2-verbruik), omgang met vreemdelingen, racisme.
 • eigen ervaringen op het gebied van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Een groep werkt met ‘de activist van de maand’: bij toerbeurt brengt een lid zijn ervaringen op dit gebied in.
 • Artikelen uit de Grieshog of de ‘Coracle’ (tijdschrift van de Iona Community) Samen iets doen

Samen iets doen kan ook een mooie invulling zijn van het inhoudelijk gedeelte. Je kan dan denken aan: een spirituele wandeling, een tentoonstelling bezoeken, deelnemen aan een wake bij een detentiecentrum. Plus nabespreking. Groepen die al wat langer functioneren nemen soms ook vrijwillig de organisatie van een activiteit van de Ionagroep Nederland op zich, zoals een Columba Day viering (rond 9 juni) of een najaarsactiviteit.

 

Contactpersoon

Elke regiogroep wijst een contactpersoon aan. Daartoe kunnen mensen zich wenden, die meer informatie willen hebben over de regiogroep en zich eventueel willen aansluiten. De contactpersoon staat ook met telefoonnummer en/of emailadres vermeld op de website van de Ionagroep Nederland en in de folder. De contactpersoon is de vertegenwoordiger van de regiogroep in de coördinatiegroep van de Ionagroep Nederland. De coördinatiegroep komt twee keer per jaar bijeen om ervaringen van de regiogroepen en andere groepen uit te wisselen en de grote lijnen te bepalen van de Ionagroep Nederland. In de coördinatiegroep kan men ook leren van de ervaringen van andere regiogroepen..

Nieuwe leden

Als mensen deel willen nemen aan een regiogroep kunnen zij zich wenden tot het secretariaat van de Ionagroep Nederland of rechtstreeks tot de regiogroep in hun omgeving. Als de regiogroep niet te groot is, kan men in onderling overleg op korte termijn meedoen. Als de regiogroep aan haar maximum zit, komt men op een wachtlijst te staan. Dan zijn er twee mogelijkheden: of iemand neemt afscheid van de regiogroep en men kan diens plaats innemen. Of er wordt een nieuwe regiogroep gestart, als er meer dan vijf mensen in een regio op de wachtlijst staan (zie onder).

Nieuwe groepen

Het initiatief voor een regiogroep ontstaat altijd van onderop. De landelijke kerngroep zal nooit het initiatief nemen om in een bepaalde regio van het land een groep te gaan oprichten. Maar ze kan wel ondersteuning bieden, als mensen een regiogroep willen starten (b.v. als er vijf mensen op een wachtlijst staan of iemand als trekker wil gaan fungeren). Gebieden waar momenteel enige belangstelling voor een regiogroep bestaat, zijn Noord-Holland, Amsterdam en Noord-Nederland. In het laatste gebied zijn de afstanden wel een probleem.
Bij ondersteuning kan je denken aan:
Een oproep plaatsen in de Grieshog
Een tussentijdse mail verzenden naar de lezers van de Grieshog
Informatie verstrekken over het functioneren van een regiogroep. Dit paper is hiervan een voorbeeld. Maar desgewenst kunnen we nog nadere toelichting geven.
Helpen bij de start van een regiogroep door op verzoek een of meerdere bijeenkomsten te begeleiden.
Als mensen zelf een regiogroep starten zonder bemiddeling van de Ionagroep Nederland, kunnen zij als zij dat wensen de regiogroep wel aanmelden en deel gaan uitmaken van de structuur van de Ionagroep Nederland.

Jan Maasen     januari 2013

Secretariaat Ionagroep Nederland

Hanneke Ruitenbeek  072 888 55 50  
secretaris@ionagroep.nl